[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.238.7.202
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 22 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 82 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 555 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1010 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 439605 คน
   
หลักสูตรและแผนการเรียน  
 

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย          :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Science Program in Community Health
 
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science (Community Health)
 
ชื่อย่อภาษาไทย       :   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Sc. (Community Health)
 
 
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          134  หน่วยกิต
 
4. แผนการเรียน
 
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ศึกษาทั่วไป
 
 
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
 
 
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป-มนุษย์
2500101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4011311
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
  4072401
การสาธารณสุข
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
  
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ศึกษาทั่วไป
 
 
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
 
 
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป-พื้นฐานวิทย์
4083202
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป-ภาษา
1500108
การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4071205
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาธารณสุขชุมชน    
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4071106
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4021108
เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
รวม
20 หน่วยกิต
   
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ศึกษาทั่วไป
 
 
 
ศึกษาทั่วไป
 
 
 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4072603
การสาธารณสุขมูลฐาน
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4072512
คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4071206
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4072410
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4072102
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
เลือกเสรี
4072510
สุขภาพจิตชุมชน
3(2-2-5)
รวม
21หน่วยกิต
                  
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ศึกษาทั่วไป
 
 
 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073402
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ      
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4072324
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073307
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4074105
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073323
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
4073218
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
รวม
21 หน่วยกิต
  
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073414
ระบาดวิทยา  
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4072513
การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073602
ทันตสาธารณสุข
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074103
การพัฒนาอนามัยชุมชน  
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4072325
เภสัชสาธารณสุข
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4073332
สถิติสาธารณสุข
3(3-0-6)
รวม
18 หน่วยกิต
   
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073325
การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074414
การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074910
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074503
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074909
การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4073613
สังคมวิทยาการสาธารณสุข
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4072309
โภชนาการสาธารณสุข
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
  
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4073511
พฤติกรรมสุขภาพ
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074426
การแพทย์พื้นบ้านไทย
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4074502
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4073618
การบริหารงานสาธารณสุขและการนิเทศงาน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4074816
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
รวม
12 หน่วยกิต
  
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ป)
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4074817
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หรือ
6(600)
4074818
สหกิจศึกษาสาธารณสุขชุมชน
6(600)
รวม
12 หน่วยกิต
 
 
รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
เว็บมาสเตอร์
phanssk@gmail.com

: : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator