[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.238.7.202
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 30 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 90 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 555 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1018 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 439613 คน
   
แผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์  
 

ยุทธศาสตร์ของโปรแกรมวิชา/หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

2. การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

3. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

4. การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

 

5. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ของโปรแกรมวิชา

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตร่วมกัน

 

3.สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะและมหาวิทยาลัยสีเยว

 

4.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

 

5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

6.พัฒนาบุคลากรของโปรแกรมวิชาฯโดยมุ่งเน้นศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต

 

7.บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

 

8.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

9.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสามารถผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

 

10.การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กร

 

11.พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พอเพียงและเกิดประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กร

โดยมีรายละเอียดตาม แผนการดำเนินงาน


 

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
เว็บมาสเตอร์
phanssk@gmail.com

: : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator